epica

15 tekstów – auto­rem jest epi­ca.

Sztuką jest dos­trzec krzyk słońca, wrzask księżyca, bełkot gwiazd czy chichot nieba.

Bo nie jest sztuką pat­rzeć lecz widzieć... (czy może po­wie­dzieć to tyl­ko niewidomy?) 

myśl
zebrała 20 fiszek • 24 sierpnia 2011, 16:09

Sa­mot­nie tak pośród liści ścian, bez­tros­ko tak wśród ciszy blas­ku słońca, sza­rości dnia bez szans na no­wy życia smak... Z gorącym śpiewem drzew w upal­nych myślach ser­ca dna, kołysząc smut­ki bez­silnej wo­li idę tak w ciemną do­linę mro­ku szu­kając przebudzenia… 

myśl
zebrała 16 fiszek • 23 sierpnia 2011, 12:31

Zaw­sze byłam dla was a kiedy cho­roba przytłoczyła mo­je
życie zos­tałam zu­pełnie sa­ma, wiec kim wy byliście?!
Przes­tałam naiw­nie wie­rzyć w ludzi bo kiedy zda­liście so­bie sprawę
że bez was z te­go nie wyjdę od­da­liliście się ska­zując mnie na 
śmierć...

To że jes­teś dob­ry i po­magasz in­nym nie oznacza
że kiedy Ty będziesz w pot­rze­bie nie zos­ta­niesz sam...

Z de­dykacją do "przyjaciół" 

myśl
zebrała 41 fiszek • 12 kwietnia 2011, 09:56

I sta­jemy ta­cy ma­li, ta­cy bez­bron­ni wo­bec wiel­kiej rzeczy­wis­tości która nas otacza... Og­rom bólu ser­ca spo­wodo­wane­go is­tnieniem czy­ni moc­ne ukłucie wnętrza zakłopo­tanej duszy... Zamęt myśli tar­ga­nych bra­kiem nadziei na lep­sze jut­ro strąca nas w prze­paść prag­nienia śmier­ci... Łzy ple­cione krwią, oczy za­lane bez­nadzieją, chaos w mo­jej głowie niechęć do życia w sobie... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 14 marca 2011, 20:21

To, że nie kochasz mnie tak jak­bym te­go chciała to mój błąd, że wy­magam tak wiele od Ciebie choć tak nap­rawdę nie daję nic z siebie... Nikt nie po­wie­dział że nie kochasz mnie całym swoim ser­cem i z całych swych sił...
A każdy po­winien pat­rzeć wpierw na siebie za­nim będzie ocze­kiwał coś od Ciebie... 

myśl
zebrała 75 fiszek • 21 lutego 2011, 14:42

Mój uśmiech jest kłam­stwem dla tych którzy myślą że jest on praw­dzi­wy, że jest prze­jawem mej ra­dości, że pochodzi z głębo­kiej do życia miłości... Dla tych którzy widzą więcej jest bo­les­nym ukłuciem ser­ca naz­naczo­ny, fałszem i pus­tką życia zniszczo­ny... Lecz proszę, bądźcie ty­mi dru­gimi, pozwólcie oszu­kać was uśmie­chu me­go kłamstwami... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 20 lutego 2011, 13:39

Życie to płacz,
płacz to łzy,
łzy to krop­le,
krop­le to deszcz...
A w płaczu jak w deszczu, kiedyś w końcu wyj­rzy słońce... 

myśl
zebrała 73 fiszki • 11 lutego 2011, 12:49

Ból is­tnienia, nieogar­nięta chęć by skończyć to wszys­tko, zasnąć i od­począć od zła, krzywd ja­kie spo­tykasz na swej drodze, ludzi którzy ra­nią twą de­likatną duszę... Dlacze­go jes­teś tak wrażli­wa? Sa­ma jes­teś so­bie win­na... Cza­sem prag­niesz zmienić swój życia bieg obiecując so­bie siłę, lecz wys­tar­czy jed­na chwi­la i znów upa­dasz na dno swej szkarłat­nej wędrówki losu... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 9 lutego 2011, 17:21

Tęskno­ta jest niepo­kojem w ser­cu a jed­nocześnie niez­wykłym uczu­ciem Twej obec­ności, Twe­go za­pachu, ciepłego szep­tu od początku aż po kres dnia...w po­ran­nych krop­lach ro­sy, w prze­locie pędzących chmur, w blas­ku pro­mieni słońca, w bar­wnym śpiewie ptaków, w lek­kim kołysa­niu drzew, w de­likat­nym szu­mie wiat­ru, w czer­wieni zachodzące­go słońca, w dzi­kości księżyca, w spo­koju kon­ste­lac­ji gwiazd...Dla mnie jes­teś wszędzie tam gdzie mo­ja dusza dos­trze­ga piękno... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 8 lutego 2011, 14:24

Za­pada mrok, dzień kończy się ciszą, blas­kiem księżyca, mi­gota­niem tańczących na niebie gwiazd...
Wte­dy najłat­wiej o płacz, o tęsknotę za siłą jaką dusza ob­da­rowu­je ciało... Brak wo­li is­tnienia, strach przed wie­cznością trwa­nia... Wołanie o po­moc by ktoś przer­wał tę ciszę by­ciem obok... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 7 lutego 2011, 15:08
epica

...Lepiej żeby mnie nienawidzili takim jakim jestem niż kochali kogoś kim nigdy nie będę... /Kurt Cobain/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

epica

Użytkownicy
D E F
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność